Vars Services

Sporting Ski Club de Vars

05560 Vars les Claux

Vars Passion

05560 Vars Sainte Marie
+33(0)682500152

Vars X sports nature

05560 Vars Sainte Marie
+33(0)638795783

Pompiers

05560 Vars Sainte Marie
18

Gendarmerie Nationale

05560 Vars les Claux
+33(0)492465315 - +33(0)492450008

Police municipale

05560 Vars les Claux
+33(0)492466005

Police

05560 Vars les Claux
17

Hôpital de Briançon

05560 Vars les Claux
+33(0)492252525

Hôpital de Gap

05560 Vars les Claux
+33(0)492406161

Samu

05560 Vars les Claux
15